Zasady i Warunki świadczenia usług


1.        Opis usługi - Niniejsze Warunki świadczenia usług (“Warunki”) mają zastosowanie do wszystkich użytkowników internetowych usług medialnych i Usług dystrybucji treści oraz Usług społecznościowych za pośrednictwem Usług przesyłania strumieniowego wideo (“Użytkownika”) w witrynie internetowej znajdujących się pod adresem https://moonholi.tv oraz powiązanych domen, poddomen oraz aplikacji mobilnych i stacjonarnych oraz telewizji (indywidualnie i łącznie „Serwis”). Niniejsze Warunki regulują korzystanie z usług ZOJO. The Gorgeousness Company sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000633933, kapitał zakładowy: 5000 ZŁ w pełni opłacony (“Spółka”), w tym wszystkich funkcji, funkcjonalności, Usług Streamingowych, zarówno audio jak i wizualnych, mediów pisanych, plików PDF, łączy do Witryny i interfejsów użytkownika oraz wszystkich treści i oprogramowania związanego z Usługami dostarczanymi przez Spółkę.

2.        Modyfikacja Warunków - Spółka ma prawo, według własnego uznania, zmieniać, dodawać lub usuwać dowolne klauzule niniejszych Warunków bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności wobec Użytkownika. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu takich zmian. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z bieżącymi Warunkami i akceptuje fakt, iż każde późniejsze korzystanie przez Użytkownik z Serwisu, po zmianie Warunków, oznacza akceptację wszystkich dokonanych zmian.

3.        Dostęp i korzystanie z Usług - Użytkownicy uzyskujący dostęp do Serwisu muszą mieć ukończone co najmniej trzynaście (13) lat. Użytkownicy rejestrujący się w Usłudze w celu przesyłania treści generowane przez użytkowników muszą mieć ukończone co najmniej osiemnaście (18) lat. Spółka zastrzega, że korzystanie z jej Serwisu może nie być legalnie we wszystkich obszarach geograficznych. Mając to na uwadze Spółka zastrzega, że dostęp do Serwisu może być nielegalny dla niektórych osoby lub w niektórych krajach lub  legalny dostęp do Serwisu może wymagać uzyskania specjalnego uprawnienia lub rejestracji. Uzyskując dostęp do Serwisu, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa obowiązującego w kraju w którym korzysta z Serwisu.

4.        Zachowanie Użytkownika - Serwis może być wykorzystywane wyłącznie do celów zgodnych z prawem związanych ze streamingiem i powiązanymi treściami. Spółka wyraźnie zabrania korzystania z Serwisu, a wszyscy Użytkownicy zgadzają się nie korzystać z Serwisu w celach innych niż wyznaczone przez Spółkę. Zabrania się naruszania lub prób naruszania zasad bezpieczeństwa Serwisu, w tym między innymi (a) uzyskiwania dostępu do danych nieprzeznaczonych dla danego użytkownika lub logowania się na serwer lub konto, do którego użytkownik nie jest uprawniony, (b) próby sondowanie, skanowanie lub testowanie podatności systemu lub sieci lub naruszanie środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania bez odpowiedniej autoryzacji, (c) próby ingerowania w usługi dla dowolnego użytkownika, hosta lub sieci, w tym między innymi poprzez przesłanie wirusa do Serwisu, przeciążanie, "flooding", "spamowanie", "bombardowanie pocztą" lub "crashing", (d) fałszowanie pakietów TCP/IP lub jakiejkolwiek części informacji w jakiejkolwiek wiadomości e-mail lub wiadomości w grupie dyskusyjnej, (e) scraping lub zbierania danych lub (f) wykorzystywania robotów do krzywych wypłat. Naruszenie bezpieczeństwa systemu lub sieci lub niewłaściwe zachowanie może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Spółka może badać zdarzenia, które mogą się wiązać się z  naruszeniami, w tym angażować organy ścigania i współpracować z nimi w ściganiu użytkowników, którzy są zamieszani w takie naruszenia.

5.        Informacje o Użytkowniku - Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje, które wprowadza lub przesyła do Serwisu oraz gwarantuje i oświadcza, że masz prawo i upoważnienie do zarejestrowania się w Serwisie i publikowania treści generowanych przez Użytkowników (“Publikujących treściów”). Spółka zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do decydowania, czy informacje, które wprowadził lub przesłał Użytkownik, są odpowiednie i zgodne z Warunkami, pozostałymi zasadami Spółki oraz stosownymi przepisami prawa. W trakcie zarejestrowania się do Serwisu Użytkownik zostanie poproszony o podanie informacji, w tym ważnego adresu e-mail. Użytkownik zapewnia i oświadcza, że wszystkie takie informacje są aktualne i dokładne oraz że będą na bieżąco aktualizowane. Prawo Użytkownika do prywatności są określone w Polityce prywatności Serwisu znajdującej się pod https://moonholi.tv/pages/polityka-prywatnosci . Spółka zastrzega sobie prawo do oferowania usług i produktów Spółki bądź osób trzecich w oparciu o preferencje, które każdy Użytkownik określił podczas rejestracji i w dowolnym czasie po tym, chyba że zrezygnujesz z otrzymywania usług i produktów osób trzecich.

6.        Nazwa użytkownika/hasło/zabezpieczenia - Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich informacji w odniesieniu do Serwisu, w tym nazwy użytkownika i hasła, oraz odpowiada za wszystkie przypadki użycia swojej nazwy użytkownika i hasła bez względu na to, czy zostało przez niego/nią autoryzowane. W sytuacji udostępniania wykorzystywanego do użytkownika Serwisu urządzenia osobom trzecim, ważne jest, aby zawsze się wylogować z Serwisu, aby żadna inna osoba nie miała dostępu do treści Użytkownika. Użytkownik powiadomi bezzwłocznie Spółkę o każdym nieautoryzowanym użyciu nazwy użytkownika i hasła Użytkownika. 

7.        Zasady korzystanie z Serwisu - usługi świadczone w ramach Serwisu są oferowane wyłącznie do przesyłania streamingu wideo wraz materiałami pokrewnymi i stanowią jedynie kanał przesyłania streamingu wideo wraz materiałami pokrewnymi. Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podjęcie decyzji, czy oferowane usługi w ramach Serwisu są odpowiednie dla jego własnych celów i czy usługi pasują do jego/jej potrzeb. Spółka udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej licencji na dostęp do Serwisu i korzystanie z  zawartych w nim treści do własnych celów osobistych i niekomercyjnych Użytkownika. Obejmuje to prawa do przeglądania treści na stronie internetowej i aplikacjach Spółki. W wypadku uzyskania dostęp przez Użytkownika do dowolnego składnika Serwisu za który jest pobierana opłata, Użytkownik wyraża zgodę się na terminowe uiszczenie wszystkich opłat i prowizji związanych z jego/jej kontem. Za wszystkie takie opłaty i obciążenia (w tym wszelkie podatki, opłaty i ustawowe odsetki za opóźnienie w płatności, jeśli mają zastosowanie) zostanie obciążona karta kredytowa lub debetowa Użytkownika. Każdy Użytkownik zobowiązuje się zachować w Serwisie ważne i aktualne informacje o karcie kredytowej lub karcie debetowej jako część informacji o koncie, jeśli ma to zastosowanie.

8.        Dostęp do Serwisu – subskrypcje i zakupy - Serwis może umożliwiać Użytkownikowi dostęp do treści cyfrowych opłat za każde obejrzenie, subskrypcją, wypożyczeniem lub zakupem. Podstawa, na której treści cyfrowe są dostępne w Serwisie, zostanie wskazana na podstronie produktu, na której możesz kupić treści cyfrowe. Z zastrzeżeniem uiszczenia wszelkich obowiązujących za oglądanie opłat za każde obejrzenie, subskrypcją, wypożyczeniem lub zakupem, Spółka przekazuje Użytkownikowi niewyłączne, niezbywalne, osobiste, niepodlegające sublicencjonowaniu, ograniczone prawo i licencję na oglądanie streamingu wideo na podstawie obowiązujących opłat za każde obejrzenie, subskrypcji, wypożyczenia lub zakupu za oglądanie na oglądanie. Spółka nie udziela żadnych gwarancji co do rozdzielczości i jakości treści cyfrowych podczas przesyłania streamingowego. Jakość i szybkość  streamingu treści cyfrowych zależy od wielu różnych zmiennych, w tym szybkości połączenia, lokalizacji, szybkości pobierania, urządzeń, odtwarzacza i przepustowości.

9.        Płatności i rozliczenia - Treści cyfrowe dostępne w ramach określonych planów płatności, w tym opłat za każde obejrzenie, subskrypcji, członkostwo lub wypożyczenia, będą się od czasu do czasu zmienianie według wyłącznego uznania Spółki. Spółka nie gwarantuje dostępności określonego planu płatności. Kupując plan płatności, wyraźnie zgadzasz się, że jesteśmy upoważnieni do obciążenia wybranego planu płatności za pomocą wskazanej przez Użytkownika metody płatności. Użytkownik może zaktualizować te informacje w dowolnym momencie, logując się do biblioteki wideo i klikając kartę ustawień pod nazwą użytkownika. Dokumenty księgowe są wysyłane po pomyślnym obciążeniu zarejestrowanego konta e-mail. Czas subskrypcji Użytkownika będzie trwać, dopóki nie zostanie anulowana przez Użytkownika lub ją zakończymy. Użytkownik musi anulować swój plan płatności zgodnie z warunkami tego konkretnego planu przed kolejną opłatą, aby uniknąć naliczania opłat.

10.     Komentarze i sugestie Użytkowników - Chociaż Spółka ceni opinie użytkowników, prosimy o konkretność w komentarzach i nie przesyłanie kreatywnych pomysłów, wynalazków ani sugestii. Jeśli pomimo naszej prośby użytkownicy wyślą kreatywne pomysły, wynalazki lub sugestie, wszelkie takie zgłoszenia staną się w całości lub w części własnością Spółki. Spółka jest wyłącznym właścicielem wszystkich obecnie znanych lub później odkrytych praw do zgłoszeń i jest uprawniona do nieograniczonego korzystania z materiałów w dowolnym celu, komercyjnym lub innym, bez wynagrodzenia dla użytkowników lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej. Żadna część zgłoszeń nie podlega obowiązkowi zachowania poufności, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie lub ujawnienie.

11.     Własność intelektualna - firma Spółki oraz wszelkie inne znaki towarowe i nazwy handlowe Spółki oraz wszelkie ich odmiany są i pozostaną znakami towarowymi i nazwami handlowymi będącymi wyłączną własnością Spółki. Wszelkie nieautoryzowane użycie takich znaków towarowych i nazw handlowych jest zabronione. Serwis (w tym między innymi wszystkie programy, zgodne pliki binarne, układ interfejsu, tekst interfejsu, dokumentacja, zasoby i grafika) są wyłączną własnością Spółki i są chronione prawami autorskimi wraz z prawami pokrewnymi, znakami towarowymi i innymi powszechnymi i ustawowymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka jest właścicielem i zachowuje wszystkie prawa do Serwisu, a jego zawartość jest wyłącznie własnością i jest kontrolowana przez dostawcę treści, a wszystkie takie materiały są chronione prawem autorskim oraz pozostałym adekwatnym prawem RP i innych krajów. Użytkownik nie może sprzedawać ani modyfikować zawartości Serwisu, w tym pojedynczych usług poprzez m.in. reprodukcje, wyświetlainie publicznie odtwarzanie, rozpowszechnianie lub w inny sposób korzystać z Serwisu mający na celu powyższe.

12.     Portale społecznościowe - Użytkownicy mogą mieć możliwość udostępniania linków i treści za pośrednictwem Twittera, Facebooka lub innych portali społecznościowych za pośrednictwem Serwisu. Użytkownicy mogą korzystać z tej opcji na swoją wyłączną odpowiedzialność, a zatem zobowiązują się do przestrzegania niniejszych Warunków oraz wewnętrznych zasad korzystania z portali społecznościowych.

13.     Korzystanie z oprogramowania - Jeśli Serwis wymaga lub obejmuje oprogramowanie do pobrania, takie jak aplikacja, lub korzystanie z oprogramowania dostarczonego przez Spółkę  dla Publikujących treści (“Oprogramowania”), Spółka udziela osobistej, ograniczonej, niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Oprogramowania, wszystkich jego części, całej dokumentacji, i wszystkie aktualizacje wyłącznie w celach związanych z przesyłaniem streamingu wideo i powiązanymi działaniami za pośrednictwem Serwisu. Użytkownicy, w tym Publikujący treści,  nie mogą modyfikować, zmieniać, tworzyć prac pochodnych, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować, włączać do innego oprogramowania, tłumaczyć Oprogramowania ani używać Oprogramowania do jakichkolwiek innych celów. Użytkownicy, w tym Publikujący treści, nie mogą kopiować, powielać, przekazywać, wynajmować, dzierżawić, odsprzedawać, udzielać podlicencji, cedować, rozpowszechniać ani w inny sposób przenosić Oprogramowania lub niniejszej licencji (“Licencja”). Niniejsza Licencja nie zezwala użytkownikom na korzystanie z Oprogramowania na jakimkolwiek urządzeniu, którego Użytkownik nie jest właścicielem i wyłącznym posiadaczem, a Użytkownik nie może rozpowszechniać ani udostępniać Oprogramowania w sieci, w której Oprogramowanie może być używane jednocześnie przez wiele urządzeń. Użytkownicy akceptują, że Oprogramowanie, w tym konkretny projekt i struktura, stanowi zastrzeżone i poufne informacje, tajemnice handlowe i/lub własność intelektualną Spółki. Użytkownik, w tym Publikujący treści, zobowiązuje się nie ujawniać, przekazywać ani w żaden inny sposób nie udostępniać takich informacji zastrzeżonych i poufnych, tajemnic handlowych lub materiałów chronionych prawem autorskim w jakiejkolwiek formie osobom trzecim ani nie wykorzystywać informacji zastrzeżonych i poufnych, tajemnic handlowych lub materiałów chronionych prawem autorskim dla własnej korzyści lub dla korzyści jakiejkolwiek strony trzeciej. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że korzystanie z Oprogramowania może wymagać od Spółki uzyskania numeru telefonu komórkowego Użytkownika, w tym Publikujący treści,  i ewentualnie dodatkowych niezbędnych informacji w celu uzyskania dostępu do Oprogramowania. Użytkownicy zgadzają się, że Spółka może gromadzić i wykorzystywać dane techniczne i powiązane informacje, które są gromadzone okresowo w celu ułatwienia dostarczania aktualizacji, wsparcia produktu i innych usług. Spółka może wykorzystywać te informacje, o ile są one w formie, która nie identyfikuje Użytkownika. Spółka ma prawo, a Użytkownik wyraża zgodę, iż Spółka, według własnego uznania, ale za powiadomieniem, może wysłać i/lub wysłanym na adres e-mail Użytkownika, automatyczne zmiany, aktualizacje lub inne modyfikacje Oprogramowania (“Zmiany”) w dowolnym momencie. Dalsze korzystanie przez Użytkownika, w tym Publikujący treści, z Oprogramowania oznacza akceptację i zgodę na takie Zmiany. Niniejsza Licencja obowiązuje do czasu usunięcia, z jakichkolwiek przyczyn, konta przez Użytkownika lub Spółkę, według jej wyłącznego uznania. Uprawnienia Użytkownika, w tym Publikujący treści, wynikające z niniejszej Licencji wygasną automatycznie bez powiadomienia, jeśli Użytkownik, w tym Publikujący treści, nie zastosuje się do jakichkolwiek warunków niniejszej Licencji. Po wygaśnięciu Licencji, z jakichkolwiek przyczyn, Użytkownik, w tym Publikujący treści, zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Oprogramowania i usunięcia wszystkie wersje Oprogramowania posiadane przez Użytkownika. Poniższe postanowienia dotyczące gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności dotyczą również korzystania z Oprogramowania.

14.     Publikujący treści potwierdza i akceptuje, iż z chwilą opublikowania treści cyfrowe w ramach Serwisu wyraża zgodę na jej wielokrotnie nieodpłatne odtworzenie przez ZOJO, wyłącznie jej pracownikom i podwykonawcom, w celu jej weryfikacji pod względem merytorycznym i prawnym. Po zaakceptowaniu treści cyfrowych dla jej publikacji niezbędne będzie zawarcie z ZOJO umowy przeniesienia praw autorskich wraz z prawami pokrewnymi z potrąceniem wzajemnych wierzytelności, o następującej treści https://moonholi.tv/pages/dla-tworcow

 

15.     Powiadomienie o naruszeniu praw autorskich - W sytuacji jeżeli Użytkownik zauważy, że jakiekolwiek dzieło chronione prawem autorskim jest dostępne za pośrednictwem Serwisu w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, powinien powiadomić Spółkę, przekazując Spółce następujące informacje: (i) fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela; (ii) opis dzieła chronionego prawami autorskimi, które zostało ewentualnie naruszone, oraz opis działań, które ewentualnie narusza; (iii) identyfikacja adresu URL lub innej określonej lokalizacji w Serwisie, w której znajduje się lub ma miejsce materiał lub działanie, które ewentualnie narusza; (iv) inne informacje umożliwiające Spółce zlokalizowanie materiału lub działania; (v) imię i nazwisko zgłaszającego Użytkownika, adres, numer telefonu i adres e-mail; (vi) oświadczenie złożone przez Użytkownika, że ​ podane informacje są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone; oraz masz, w dobrej wierze, przekonanie, że korzystanie z materiałów chronionych prawem autorskim odbywa się bez upoważnienia właściciela praw autorskich, jakiegokolwiek przedstawiciela właściciela praw autorskich lub prawa. Jeżeli Użytkownik uważa, w dobrej wierze, że zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich zostało niesłusznie złożone przeciwko tobie, możesz wysłać Spółce powiadomienie o sprzeciwie zawierające następujące elementy: imię i nazwisko Użytkownika oraz adres i numer telefonu; adres źródłowy usuniętej treści; oświadczenie, że masz, w dobrej wierze przekonanie, że treść została usunięta w wyniku błędu; oraz oświadczenie, że zgadzasz się na jurysdykcję RP.

16.     Zastrzeżenia gwarancyjne - usługi w ramach Serwisu świadczone są "takie jakie są" i "w miarę możliwości", ze wszystkimi wadami i bez gwarancji, a Spółka niniejszym odrzuca wszelkie gwarancje i rękojmie odnoszące się do usług w ramach Serwisu, w sposób wyraźny, dorozumiany lub ustawowy, w tym, ale nie ograniczając się do dorozumianych gwarancji i / lub rękojmi, dobrej jakości, zdatności do konkretnego celu, dokładności, zadowalającej jakości oraz braku naruszenia praw osób trzecich. Spółka nie gwarantuje, że usługi spełnią wymagania Użytkownika lub  mu korzyści oraz, że działanie usług w ramach Serwisu będzie nieprzerwane i wolne od błędów, ani że usługi są wolne od wirusów komputerowych lub innych szkodliwych mechanizmów. w przypadku wadliwości licencjonowanej aplikacji lub usług w ramach Serwisu Spółka nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z koniecznością serwisowania lub wymiany sprzętu lub danych. Spółka nie udziela żadnych gwarancji dotyczących dokładności, niezawodności, kompletności lub terminowości usług lub treści generowanych przez Użytkowników lub jakichkolwiek innych treści dostępnych za pośrednictwem Serwisu. przesyłanie danych lub informacji, w tym komunikacji e-mailem przez internet lub inne sieci publicznie dostępne, nie jest zabezpieczone i podlega możliwej utracie, przechwyceniu lub zmianom podczas transmisji. W związku z tym Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą ponieść Użytkownicy w wyniku jakichkolwiek transmisji przez internet lub innych publicznie dostępnych sieci, takich jak transmisje przez przeglądarki internetowe. W żadnym wypadku takie dane lub informacje nie zostaną uznane za poufne, nie stanowią jakichkolwiek zobowiązań poufności przez Spółka, ani nie skutkują odpowiedzialnością wobec Użytkownika w przypadku jeżeli takie informacje zostaną nieuważnie udostępnione lub udostępnione przez osoby trzecie bez zgody. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje przesłane do Serwisu i nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie, poprawienie, zniszczenie, uszkodzenie lub utratę takich informacji lub nieprzechowywanie jakichkolwiek informacji. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę informacji w wyniku działania osób trzecich lub z powodu sytuacji, które są poza kontrolą Spółki. Oczekujemy, że wszyscy Użytkownicy posiadają kopię zapasową wszystkich swoich informacji. w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, Użytkownik rozumie i zgadza się, że Spółka ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych lub podmiotów zależnych ani żaden z jej i ich dyrektorów, członków zarządu, pracowników, współpracowników, wspólników, przedstawicieli, agentów lub Wykonawców nie ponosi odpowiedzialności za umyślne lub nieumyślne lub inne działania związane lub wynikające z korzystania z Usług lub z jakichkolwiek działań podjętych lub niepodjętych przez Spółkę. Powyższe obejmują, między innymi, szkody z tytułu błędów, pominięć, zakłóceń, wad, opóźnień, wirusów komputerowych, utraty zysków, utraty danych, przerw w działalności, nieuprawnionego dostępu i zmian transmisji i innych danych, nieprawidłowości i strat niematerialne. niniejsze ograniczenie ma zastosowanie niezależnie od dochodzenia odszkodowania na warunkach umowy, w wyniku zaniechania lub zaniedbania lub w inny sposób, nawet w przypadku możliwości wystąpienia takich szkód. Maksymalna odpowiedzialność Spółki wynikająca z korzystanie z usług w ramach Serwisu lub w związku z nim lub korzystaniem z Serwisy, niezależnie od przyczyny działania (czy z umowy, rękojmi, gwarancji lub innych), nie przekroczy kwoty zapłaconej za tę usługę przez Użytkownika. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie lub utratę plików lub informacji przesłanych do Serwisu. Oczekujemy od Użytkowników, że posiadają własną kopię zapasową wszystkich plików i informacji przesyłanych do Serwisu.

17.     Ograniczenie bibliotek - oprócz wszelkich ograniczeń odpowiedzialności określonych w niniejszych Warunkach, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, Użytkownik rozumie i zgadza się, że ani Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych, stowarzyszonych, członków jej i ich zarządu, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli, podwykonawców,  partnerów i Wykonawców nie ponoszą odpowiedzialność bezpośrednio, pośrednio lub inny sposób za szkody związane lub wynikające z korzystania przez Użytkownika lub niemożności korzystania z Usług, w tym w wyniku jakichkolwiek działań lub zaniechań Spółki. Powyższe obejmuje szkody z tytułu błędów, pominięć, zakłóceń, usterek, opóźnień, wirusów komputerowych, utraty zysków, utraty danych, nieuprawnionego dostępu do transmisji i danych oraz zmian, emocjonalne obciążenia oraz pozostałe materialnych lub niematerialnych straty. Niniejsze ograniczenie ma zastosowanie niezależnie od tego, czy odszkodowanie są dochodzone w ramach gwarancji, umowy, zaniedbania, czynu niedozwolonego lub innej teorii prawnej, nawet jeśli Spółka lub jej przedstawiciele zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. maksymalna odpowiedzialność Spółki wynikająca z korzystania z usług w ramach Serwisu lub w związku z niezależnie od przyczyny działania, nie przekroczy kwoty zapłaconej za te usługi.

18.     Odszkodowanie - Użytkownicy niniejszym zwalniają Spółkę z odpowiedzialności, w tym spółki od niej zależne, stowarzyszone, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli, podwykonawców i partnerów, które mogą zaistnieć z tytułu jakichkolwiek odpowiedzialności, w tym roszczeń o charakterze odszkodowawczym lub ewentualnych utraconych korzyści przez Użytkownika wynikające z: (i) korzystanie przez Użytkownika z Serwisu; (ii) jakichkolwiek treści lub komunikacji wygenerowanych przez Użytkownika lub (iii) naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków. Spółka poinformuje Użytkownikowi niezwłocznie zaistnieniu takiego roszczenia, pozwu lub postępowaniu i w racjonalnym zakresie udzieli pomocy Użytkownikowi, na jego koszt. Spółka zastrzega sobie prawo do wyłącznej obrony i kontroli każdej sprawy podlegającej odpowiedzialności odszkodowawczej.

19.     Komunikacja - Korzystając z Serwisu wyrażasz zgodę na otrzymywanie od Spółki komunikacji elektronicznej. Komunikacja ta obejmuje wiadomości e-mail dotyczące konta, hasła, dostępu, informacji marketingowych, transakcyjnych i innych informacji związanych z Serwisem i kontem.

20.     Dodatkowe warunki i postanowienia - Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ma na celu tworzenia ani nie będzie interpretowane jako tworzenie wspólnych przedsięwzięć, partnerstwa, relacji pracodawca/pracownik lub zleceniodawca i przedstawiciel pomiędzy użytkownikami, a Spółką. Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownik nieodwołalnie wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów Rzeczypospolitej Polskiej w związku z jakimkolwiek działaniem wynikającym lub związanym z niniejszymi Warunkami. Jeśli jakikolwiek sąd posiadający właściwą jurysdykcję uzna jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków za nieważne lub niewykonalne pod jakimkolwiek względem, takie postanowienie będzie egzekwowane w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, a pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w pełnej mocy i skuteczności. Niewykonanie lub opóźnienie którejkolwiek ze stron w wykonaniu lub egzekwowaniu jakiegokolwiek prawa lub roszczenia nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub roszczenia i w żaden sposób nie wpływa na prawo tej strony do późniejszego wykonania lub wykonania tego prawa, chyba że taka strona wyda wyraźne, pisemne, oświadczenie o zrzeczeniu się tegoż prawa. Użytkownik nie może dokonać cesji niniejszych Warunków ani żadnych praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, niniejsze Warunki tworzą prawa i obowiązki wyłącznie między Spółką a każdym indywidualnym Użytkownikiem i nie tworzy żadnych praw dla innych stron. Niniejsze Warunki zostały sporządzone w dwóch w polskiej i angielskiej wersji językowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między polską i angielską wersją językową wiążąca jest wersja polska.