Umowa (Agreement)

przeniesienia praw autorskich wraz z prawami pokrewnymi z potrąceniem wzajemnych wierzytelności (transfer of copyrights and related rights with the deduction of mutual claims), sporządzona (drawn up in) Warszawa (Warsaw), pomiędzy (between):

ZOJO. The Gorgeousness Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  (limited liability) z siedzibą w Warszawie (with its registered office in Warsaw), pod adresem ul. Złota 59, 00-120 Warszawa (at 59 Złota Str., 00-120 Warsaw), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court for m. st. Warsaw, Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register under) KRS: 0000633933, NIP (Tax ID) 5252673741, kapitał zakładowy (share capital) 5000 zł, w pełni opłacony (fully paid), zwana w dalszej części niniejszej umowy (hereinafter referred to as)ZOJO”, reprezentowana przez Zarząd w którego imieniu występuje Prezes Zarządu (represented by the Management Board on whose behalf acts the President of the Management Board) Marta Ravensdale, posiadająca indywidualny, unikalny  adres e-mail będący w jej wyłącznym posiadaniu (with an individual, unique email address in her exclusive possession) martaravensdale@gmail.com, a (and)

1. Nazwisko (Surname):

 

2. Pierwsze imię (First name):

 

3. nr Pesel (Social Security Number):

4. Dow. os. (ID no.):

5. NIP (Tax Identification No):

6. Adres (Address):

 

7. E-mail:

 

8. Tel.:

 

zwany dalej (hereinafter referred to as )Publikujący treści(“Publisher”), zwanymi w dalszej treści oddzielnie “Stroną”, a łącznie „Stronami (referred to separately as the Party and collectively the "Parties")


Preambuła

Niniejszą umowę zawarto pomiędzy osobą fizyczną, zarejestrowanym użytkownikiem serwisu internetowego świadczącego usługi medialne, i usług dystrybucji treści oraz usług społecznościowych oraz przesyłania strumieniowego wideo w witrynie internetowej znajdujących się pod adresem https://moonholi.tv zwanej dalej (hereinafter referred to as) “Serwisem” (the “Service”), który opublikował swoje treści cyfrowe w ramach Serwisu (who  has published his digital content in the Service).

§ 1. Wstępny etap umowy (Preliminary stage of the Agreement)

1.       Z chwilą umieszczenia treści cyfrowych, które jednocześnie spełniają przesłanki utworu audiowizualnego zgodnie z art. 1 pkt. 1 podpkt. 9) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Upon placing of digital content, which at the same time satisfy the conditions for an audiovisual work in accordance with Article 1 point 1 subpoint 9 The Law of 4 February 1994 on copyright and related rights), zwane dalej (hereinafter referred to as)Utworem”  (the “Work”), w ramach witryny Serwisu (in the Service), Publikujący treści (Publisher):

a.        oświadcza, iż zamieszczane w ramach Serwisu Utwory są jego wyłącznego autorstwa, są wynikiem jego oryginalnej twórczości i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich wraz z prawami zależnymi oraz dóbr osobistych, jak również, że  osobiste i majątkowe prawa autorskie Publikującego treści do Utworu nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, a Utwór nie było uprzednio publicznie rozpowszechnione lub udostępnione za pośrednictwem jakichkolwiek środków przekazu lub rozpowszechniania (declares that its exclusive authorship is the result of its original creation and does not infringe the rights of third parties, in particular copyright, and personal rights, and that the personal and property rights of the author of the content of the Work are not restricted to any rights of third parties and the creation has not been publicly distributed or made available through any means of communication or dissemination);

b.       oświadcza ponadto, iż posiada licencję, bądź inną prawnie wiążącą podstawę, do wykorzystanie nagrań muzycznych stanowiących podgląd muzyczny dla Utworu oraz, iż wykorzystywanie przez niego tychże nie narusza obowiązujących przepisów, dobrych obyczajów ani praw osób trzecich (Declares, in addition, that he/she holds a licence or another legal binding basis for the use of musical recordings constituting a musical preview for the Work and that its use does not affect the applicable laws, practices or the rights of third parties);

c.        wyraża zgodę na jej wielokrotnie nieodpłatne odtworzenie przez ZOJO, wyłącznie jej pracownikom i podwykonawcom, w celu weryfikacji zamieszczonego Utworu pod względem merytorycznym i prawnym (gives his/hers consent that ZOJO will display the Work multiple times free of charge, exclusively to its employees and subcontractors, with a goal of verifying the content of the Work, its substance and legality).

2.       ZOJO w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia Utworu w Serwisie zobowiązuje się do poinformowania Publikującego treści o pozytywnym zweryfikowaniu Utworu drogą emailową, na adres wskazany w Serwisie, bądź  poprzez komunikator udostępniony w ramach Serwisu (ZOJO undertake, within 30 days of the publication of the Work in the Service,  to inform the Publisher of the positive verification of the Work by e-mail, to the address indicated in the Service, or by means of a communication tool available within the Service.).

3.       Dopiero z chwilą otrzymania wiadomości z ZOJO przez Publikującego treści o pozytywnym zweryfikowaniu Utworu zastosowanie mają kolejne postanowienia niniejszej umowy (It is not until the date of receipt of the message form ZOJO to the Publisher that the Work has been successfully verified, the subsequent provisions of this Agreement shall apply).

§ 2. Zobowiązania wzajemne Stron (Mutual obligations of the Parties)

1.       Z chwilą otrzymania informacji o pozytywnej weryfikacji Utworu Publikujący treści (Upon receipt of information about the positive verification of the Work, the Publisher):

a.        przenosi na ZOJO autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do Utworu na następujących polach eksploatacji: utrwalanie dowolną techniką, zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnej ilości egzemplarzy, wystawianie publiczne, udostępnianie publiczne Utworu, w tym za pośrednictwem internetu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Transfers to ZOJO the copyright and its related rights on the following exploitation fields: consolidation in any technique, reproduction of any technique in any number of copies, public display, making available to the public, including via the internet, in such a way that everyone can have access to it at the place and time chosen by it,),

b.       wyraża zgodę na dowolną, według uznania ZOJO niezbędną, edycję bądź kompozycję Utworu (consents to any, according to ZOJO necessary, editions or compositions of the Work),

c.        wyraża zgodę na dalsze zbywanie Utworu, w tym poprzez pobieranie opłat za każde obejrzenie, subskrypcję, wypożyczenie lub zakup (consents to further to dispose of the Work, including by per pay view, subscription, lending or purchase),

d.       przenosi na ZOJO wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu (transfers to ZOJO the exclusive right to authorise the exercise of copyright-related rights in the Work).

2.       Wynagrodzenie należne z tytułu przekazania przez Publikujący treści na rzecz ZOJO powyżej praw wynosi 500 (słownie: pięćset) PLN, plus, o ile należny, podatek VAT (The remuneration to be paid for the transfer of the above rights to ZOJO is 500 (in words: five hundred) PLN, plus, if due, VAT).

3.       ZOJO z chwilą przesłania do Publikującego treści informacji o pozytywnej weryfikacji Utworu (ZOJO from the moment of informing the Publisher of the positive verification of the Work):

a.        udziela Publikującym treści osobistej, ograniczonej, niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z oprogramowanie do wstawiania i pobierania  treści cyfrowych dostępnego w ramach Serwisu (grants the Publisher a personal, limited, non-exclusive and non transferable license for the use of with software for the insertion and downloading of digital content available within the Service);

b.       promocji Publikującego treści, według uznania ZOJO, np. poprzez (promotion of the Publisher, at the discretion of ZOJO, e.g. through):

i.            umieszczenie bio Publikującym treści w ramach Serwisu wraz ze zdjęciem lub linkiem do jego strony lub profilu na portalu społecznościowego (placing the Publishers bio the Service along with a photo or link to its page or profile on a social networking site),

ii.            promowaniu Utworu oraz osoby Publikującego treści w ramach Serwisu lub stron internetowych www.zojoelixirs.com lub www.moonholi.com, lub konta w mediach społecznościowych marki ZOJO Beauty Elixirs (@zojoelixirs, @zojoelixirs_pl, @zojoelixirs_influencers) lub marki Moonholi (@moonholi i @moonholi_contact) (Promotion of the Work and the Publisher in the Service  or websites www.zojoelixirs.com or www.moonholi.com or at the social networking profiles ZOJO Beauty Elixirs (@zojoelixirs, @zojoelixirs_pl, @zojoelixirs_influencers) or Moonholi (@moonholi i @moonholi_contact).

iii.            przekazania w barterze produktów ZOJO/Moonholi na rzecz Publikującego treści. (Providing the Publishers with ZOJO/Moonholi’s products),

4.       Wynagrodzenie należne z tytułu powyższych usług świadczonych przez ZOJO na rzecz Publikującego treści wynosi 500 (słownie: pięćset) PLN, plus, o ile należny, podatek VAT (The remuneration to be paid for the above services made by ZOJO to the Publisher is 500 (in words: five hundred) PLN, plus, if due, VAT).

5.       Strony z chwilą otrzymania informacji o pozytywnej weryfikacji Utworu przez Publikującego treści dokonują rozliczeń finansowych poprzez  kompensatę wzajemnych wierzytelności. Dokonanie powyższego nie wymaga składania przez Strony dodatkowych oświadczeń w tym zakresie (The Parties will, upon receival of the information on the positive verification of the Work, make financial statements through netting of the mutual claims. The performance of the above does not require the Parties to submit additional statements in this respect).

§ 3. Oświadczenia Publikującego treści  (declaration of the Publisher)

1.       Publikujący treści niniejszym wyraża nieodpłatną zgodę na publikację  jego/jej wizerunku opatrzonej imieniem i nazwiskiem, w celach reklamowych, informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z prowadzoną przez ZOJO działalnością gospodarczą na okres działania Serwisu, dalej zwana zwana “Zgodą(The Publisher hereby expresses his/hers consent to the publication of his / hers image bearing his / hers name and surname, free of charge, for advertising, information, promotional and marketing purposes related to the economic activity conducted by ZOJO for a period of the existence of the Service, hereinafter referred to as the “Consent”).

2.       Zgoda jest nieograniczona terytorialnie oraz upoważnia ZOJO do wielokrotnej publikacji oraz wykorzystania wizerunku na wszelkich znanych, na chwilę złożenia oświadczenia, polach eksploatacji na których utrwalony jest wizerunek Publikujący treści, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, udostępnianie na stronie internetowej ZOJO, w ramach Serwisu, na plakatach, w folderach, portalach informacyjnych oraz szeroko pojętych portalach społecznościowych (The Consent is territorially unlimited and empowers ZOJO to publish a multiple publication and to use the image of all known, at the moment when the statement is made, exposure fields on which the image is recorded, both in paper form and in electronic form, on posters, leaflets, information portals, and extensive social media.).

3.       Zgoda obejmuje poniższe formy zachowania i kadrowania wizerunku Publikujący treści: fotografii przedstawiającej osobę Publikującego treści, zarówno udostępnionej przez niego/nią, jak i fotografii wykonanych przez ZOJO; nagrań filmowych, w tym tzw. tutoriali oraz szeroko pojętych filmów o charakterze promocyjnym zawierających wizerunek Publikującego treści, przetwarzania  wizerunku   poprzez   kadrowanie i kompozycję (The Consent includes the following forms of preservation and representation of the Publishers image: photographs with Publishers image, both made available by him / her and photographs taken by ZOJO; film recordings, including the so-called tutorials and the wider promotion of content, image processing through processing and composition.).

4.       Publikujący treści w celu właściwego wykonania Umowy niniejszym powierza swoje dane osobowe wskazane w niniejszej Umowie  ZOJO (The Publisher for the proper implementation of the Agreement  hereby entrusted ZOJO his/hers personal data referred  in this Agreement).

5.       W wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO (In the implementation of the information obligation referred to in Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016 / 679 of the European Parliament and of the European Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95 / 46 / EC, GDPR.) Publikujący treści oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje: zasady i warunki świadczenia usług świadczonych przez ZOJO, które są dostępna pod adresem (The Publisher declares that he is familiar and accepts the terms and conditions for the provision of Services provided by the ZOJO, which are available at the address) https://moonholi.tv/pages/regulamin-1 oraz polityce ochrony prywatności, która jest dostępna pod adresem (And the privacy policy that is available at the address)  https://moonholi.tv/pages/polityka-prywatnosci

 

§ 4. Postanowienia końcowe (declaration of the Parties)

1.       Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (Amendments to this Agreement shall require a written form of nullity).

2.       Spory wynikające z niniejszej umowy wynikające z niniejszej umowy Strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego miejscowo dla miejsca dla siedziby ZOJO (Disputes arising from this Agreement or in connection with this Agreement shall be subject to the jurisdiction of the court having jurisdiction in the place of the seat of  ZOJO).

3.       Umowę  sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między polską i angielską wersją językową wiążąca jest wersja polska (The Agreement was drawn up in the Polish and English versions. In the event of any discrepancy between the Polish and English language versions, the Polish version shall be binding.).

 

ZOJO                                                                                                  Publikujący treści (the Publisher)